Մակերևութային ջրեր

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Գնալ

    Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային օբյեկտների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան ջրատարը և Սևանա լիճը) 131 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման:

  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը

2020թ.

Ապրիլ

Հյուսիսային ՋԿՏ   
Ախուրյանի ՋԿՏ
Հրազդանի ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ

1-ին եռամսյակ

ԸՍՏ  ԴԱՍԵՐԻ

2020թ.

1-ին եռամսյակ

2019թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2018թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

2017թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

 

 

Մակերևութային ջրերի որակի 2020թ. ապրիլ ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված է ստորև.

Հյուսիասյին ջրավազանային կառավարման տարածք


Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք


Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք


Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք