Թափոններ

      ՀՀ-ում առաջացած թափոնների վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրություն

   Թափոնների պետական կադաստրի ստեղծման և վարման միջոցառումներին ի աջակցություն, կատարվել է ՀՀ տարածքում 2017թ. առաջացած թափոնների վերաբերյալ կազմակերպությունների կողմից ներկայացված վարչական վիճակագրական հաշ-վետվությունների ուսումնասիրում և վերլուծություն: 2017թ. հաշվետվություն ներկա-յացրած ձեռնարկությունների թիվը կազմում է 212 ձեռնարկություն, որոնցից 103-ը (48.8%) կազմում են արդյունաբերական ձեռնարկությունները (քիմիական արդյունաբե-րություն` 2.4%, հանքարդյունաբերություն` 1.4%, մեքենաշինություն, մետաղամշակում, էլեկտրատեխնիկական սարքաշինություն` 14.2%, շինանյութերի արտադրություն` 12.3%, սննդի արդյունաբերություն և գյուղատնտեսություն` 8.5%, փայտամշակման արդյունաբերություն` 1.9%, թեթև արդյունաբերություն` 1.9%, վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն` 2.4%, այլ ճյուղեր` 3.8%), իսկ 109-ը (51.2%) կազմում են սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունները (առևտրի կենտրոններ, շուկաներ` 1.9%, բժշկական հաստատություններ` 42.9%, տրանսպորտ` 2.8%, կապ` 0.9%, հյուրա-նոցներ` 1.4%, տպարաններ` 0.9%, ուսումնական հաստատություններ` 0.4%:
   Վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասի թափոններ գոյացել են հանքարդյունաբերության, շինանյութերի արտադրության, մեքենաշինության, վառելիքաէներգետիկ, գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտներում, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների, տրանսպորտի, հյուրանոցների, ռեստորանների սպասարկման ոլորտներում: Ստորև բերված քարտեզում արտացոլված են 2017 թվականին կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակը ըստ դասերի և 5-րդ դասի թափոնների տեղաբաշխումն ըստ մարզերի.