AM RU EN

Անտառ

Անտառների մոնիթորինգի ծառայության հիմնական գործունեությունը նպատակաուղղված է ՀՀ համար կարևորագույն բնական ռեսուրսներից մեկի՝ անտառային էկոհամակարգերի պահպանությանն ու ընդլայնմանն ուղղված համապարփակ դիտարկումների և ուսումնասիրությունների իրականացմանը։ Բարձր որակավորում ունեցող փորձառու աշխատակիցների մասնագիտական ներդրումների շնորհիվ ծառայության կողմից ներկայումս իրականացվում են կայուն անտառակառավարման գործընթացին աջակցող այնպիսի դիտարկում- ուսումնասիրություններ, ինչպիսիք են՝  

  • անտառների և անտառային հողերի (այդ թվում նաև ԲՀՊՏ-ների սահմաններում տեղակայված անտառների) վիճակի,
  • դրանցում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունների,
  • անտառվերականգնման և անտառապատման,
  • անտառօգտագործման,
  • անտառներում հիվանդությունների և վնասատուների տարածվածության,
  • անտառային հրդեհների (այդ թվում հրդեհային անվտանգության կանոնների և դրանցից բխող միջոցառումների),
  • անտառների և անտառային հողերի վրա բնական և մարդածին գործոնների  ունեցած հետևանքների,
  • անտառային օրենսդրության խախտումների,
  • ապօրինի հատումների,
  • բնափայտի անօրինական տեղափախման, իրացման և բացասական այլ գործողությունների դիտարկումն- ուսումնասիրությունները։

Անտառների մոնիթորինգի ծառայության գործառույթներից են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փայտանյութի սպառման շուկայի վերլուծություններն ու գնահատումը, ինչպես նաև անտառային տնտեսության վարման և ոլորտի զարգացման ուղղված ծրագրերի ու նախագծերի ուսումնասիրմանն ու գնահատմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը։
Վերոնշյալ բոլոր աշխատանքների արդյունավետ իրագործումն ապահովում է ծառայության երկու բաժինների ներդաշնակ փոխգործակցությունը։

«Աշխարհատեղեկատվական համակարգի տվյլաների վերլուծության» բաժնի աշխատանքներն առանցքայնորեն հիմնված են ԱՏՀ և հեռազննման մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացման վրա, որոնք հիմնականում վերաբերվում են անտառային մոնիթորինգի հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծման ուղիների մշակմանը, քարտեզագրական աշխատանքների և այլ տարածական վերլուծությունների, ինչպես նաև կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումների իրականացմանը։
Հեռազննման արդի տվյալների, ԱՏՀ համակարգչային և համացանցային ծրագրային ապահովումների, արբանյակային պատկերների վերծանման աշխատանքների, անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ իրականացվող հանույթների, օդալուսանկարահանումների, ինչպես նաև ծառայության մասնագետների բազմակողմանի վերլուծությունների հիման վրա ստացվող առաջնային տեղեկատվությունը հետագայում հիմք է հանդիսանում «Դաշտային ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի» բաժնի աշխատանքների իրականացման համար։
Կամերալ պայմաններում ստացված տարածական տվյալների մուտքը աշխարհագրական տեղորոշման սարքավորումներ «Դաշտային ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի» բաժնի աշխատակիցներին հնարավորություն է ընձեռնում ռացիոնալ  կերպով իրականացնել  նախնական   բացահայտված խնդիրների դաշտային դիտարկումներ, ինչպես նաև արձանագրել բուն դաշտային պայմաններում բացահատվածայլ խնդիրները։
Կից ներկայացվում են Անտառների մոնիթորինգի ծառայության կողմից ԱՏՀ և ՀԶ տեխնոլոգիաների և դաշտային ուսումնասիրությունների փոխգործակցության արդյունքում իրականացված որոշ աշխատանքներ՝


ՀՀ անտառածածկը՝ 2011 և 2018 թվականների դրությամբ

Փոփոխված անտառածածկ տարածքների բացահայտում

Հրդեհված տարածքի դասակարգում՝ ըստ այրման ծանրության աստիճանների

Անօդաչու թռչող սարքի կիրառմամբ հրդեհված անտառային տարածքի հանույթ

Հիվանդություններով ու վնասատուներով վարակված անտառամասերի քարտեզագրում

Վնասատուներով ու հիվանդություններովվարակված օջախների մոնիթորինգ

Քամատապալ տարածքների բացահայտում

Ապօրինի հատումների բացահայտում

Անտառների մոնիթորինգի ծառայությունը լիազորված է իրականացնելու նաև «աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հեռազննման տեխնոլոգիաներով հետազոտությունների իրականացում» ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակը։