Մակերևութային ջրեր

     Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային օբյեկտների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան ջրատարը և Սևանա լիճը) 131 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման:


  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը ըստ դասերի

2018թ.

3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

.

2017թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
 


Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. սեպտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները` Հյուսիսային ՋԿՏ, Ախուրյանի ՋԿՏ, Հրազդանի ՋԿՏ, Արարատյան ՋԿՏ, Հարավային ՋԿՏ,  ջրամբարներ:

Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները

Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. նոյեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները


Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. դեկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված է ստորև.

Հրազդանի ՋԿՏ
 

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք