Մակերևութային ջրեր

     Մակերևութային ջրերի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է Հանրապետության 6 ջրավազանային կառավարման տարածքի (Հյուսիսային, Ախուրյան, Հրազդան, Սևան, Արարատյան, Հարավային) ջրային օբյեկտների (գետեր, ջրամբարներ, Արփա-Սևան ջրատարը և Սևանա լիճը) 131 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական մինչև 45 ինդիկատորային ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման:


  Մակերևութային ջրերի որակը

2018թ.

3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

.

2017թ.

տարեկան
4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
 


Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված է ստորև.

Հյուսիսային ՋԿՏ
Ախուրյանի ՋԿՏ

Հրազդանի ՋԿՏ
Արարատյան ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ:

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք


Մակերևութային ջրերի որակի 2018թ. սեպտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները` Հյուսիսային ՋԿՏ, Ախուրյանի ՋԿՏ, Հրազդանի ՋԿՏ, Արարատյան ՋԿՏ, Հարավային ՋԿՏ,  ջրամբարներ: