ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Մակերևութային

ՀՀ գետերի ջրի քիմիական որակը 2017 թվականին

Ավելին

Թույլատրելի սահմանային արտահոսք (ԹՍԱ)

 ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատված և ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում առկա մետաղական հանքավայրերը շահագործող ընկերությունների թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաները

Ավելին

Մթնոլորտային օդ

 Մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվում են Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Կապան, Քաջարան, Չարենցավան և Ծաղկաձոր քաղաքներում և Ամբերդի կայանում: Վերը թվարկված բնակավայրերում գործում է 18 ստացիոնար (ակտիվ նմուշառման) դիտակայան, որոնցից 7 ստացիոնար դիտակայանում (Երևան, Ալավերդի քաղաք¬ներում և Ամբերդի կայանում) կատարվում են շուրջօրյա ավտոմատ դիտարկումներ և շարժական (պասիվ նմուշառման) նմուշառման 211 դիտակետ: