AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 1-ը

ԱվելինԱգրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 18.09 – 24.09

 

Ավելին


 

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. սեպտեմբերի 11-ից սեպտեմբերի 17-ը

Ավելին


Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. սեպտեմբերի 04-ից սեպտեմբերի 10-ը

Ավելին


 

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 3-ը

Ավելին


 

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. օգոստոսի 21-27-ը


 

Ավելին


Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 14.08 – 20.08
 

Ավելին


Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 07.08 – 13.08

 

Ավելին

Կարտոֆիլի բերքատվությունյան կանխատեսում

 

Ավելին

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 31.07 – 06.08

Ավելին

Խաղողի բերքատվության կանխատեսում

 

Ավելին

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն․ խոտաբույսերի միջին հանրապետական բերքատվության կանխատեսում 

Ավելին

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 24.07 – 30.07

Ավելին

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 17.07 – 23.07

Ավելին

Բանջարանոցային մշակաբույսերի բերքատվության կանխատեսում


 

Ավելին