Ցանցերի մշակում և շահագործում

ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ-ի Կենտրոնի կողմից իրականացվում են.

  •     համակարգչային ցանցերի նախագծում,
  •     ցանցերի կառուցում և շահագործում,
  •     գործող ցանցերի փորձազննություն և օպտիմիզացում,
  •     ցանցի անխափան աշխատանքի ապահովում,   
  •     հակավիրուսային ծրագրի թարմացում,
  •     պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ,
  •     տեղեկատվության  անվտանգութան վերահսկողություն և գաղտնիության ապահովում,
  •     ինտերնետ կապի ապահովում,
  •     աշխատանքները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ծրագրերի տեղադրում։